درمان های دستی

منوال تراپی  (manual therapy)یا تکنیک های دستی، به گروهی از روش های درمانی در دانش فیزیوتراپی گفته می شود که در آنها تکنیک های درمانی به وسیله دست، توسط فیزیوتراپیست ماهر انجام می شود. از این رو فیزیوتراپیست باید آگاهی کاملی نسبت به آناتومی و کینزیولوژی بدن انسان داشته باشد تا بتواند راهکار درمانی مناسبی را با استفاده از تکنیک های فیزیکی و حرکتی ارائه دهد. انجام تکنیک های منوال تراپی هیچ عارضه جانبی ندارد به شرط این که توسط متخصص فیزیوتراپی انجام شوند.

کلینیک فیزیوتراپی ارژنگ این افتخار را دارد که با کادری متخصص، که دارای گواهینامه های بین المللی متعدد هستند، خدمات منوال تراپی تخصصی زیر را ارایه دهد:

 • گراستون تراپی
 • ماساژ درمانی
 • ترکشن منوال
 • نوروموبیلیزیشن  
 • منیپولیشن بافت نرمSTM
 • تکنیک انرژی عضلانی MET
 • تکنیک های منوال تراپی رویکرد FDM
 • کشش عضلانی(Muscle stretching)
 • تکنیک های منوال تراپی رویکرد مکنزی
 • تکنیک های منوال تراپی رویکرد مولیگان
 • منیپولیشن مفصلی(joint manipulation)
 • موبیلیزاسیون مفصلی (joint mobilisation)
 • آزاد سازی بافت مایوفاشیال(Myofascial release)
فهرست