توضیحات درباره وضعیت بیمار

در این قسمت یک متن کوتاه درباره بیمار قرار میگیرد

  • مدت زمان همراهی :  ۱ سال
  • شروع روند درمان : December 21, 2014
  • وضعیت کنونی بیمار: نیاز به ادامه درمان

در این قسمت متن کوتاهی درباره نظر بیمار نسبت به شرایط قبل و بعد از انجام مراحل فیزیوتراپی قرار میگیرد

نتیجه‌ای پیدا نشد.

موصوع درمان
فهرست